Loading 0
Moderné ploty, brány, bytové a záhradné doplnky.
Zdieľať

Vyhláška -
MŽP SR pre
všetkých stavebníkov

Zroluj dole

Vyhláška 532/2002 Z.z.

Vyhláška 532/2002 Z.z.

532/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

 

§ 12
Oplotenie pozemku

 

(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné
prostredie, b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na
oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú
komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a
rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje
bezpečnosť osôb a poriadok.

 

§ 27
Schodište a rampa

 

(1) Každé podlažie okrem podlažia, ktoré je prístupné priamo z upraveného terénu, a každý užívaný povalový
priestor budovy musia byť prístupné najmenej jedným schodišťom – hlavným. Ďalšie schodištia, pomocné, sa
navrhujú predovšetkým na riešenie únikovej cesty v súlade so slovenskými technickými normami. Namiesto
schodišťa možno navrhnúť šikmú rampu, ktorá na únikových cestách nesmie mať väčší sklon ako 1 : 8.
(2) Najmenšia podchôdzná a priechodná výška schodišťa, priechodná šírka ramena schodišťa, rozmery podesty
a medzipodesty a šírka schodišťového stupňa sú dané slovenskou technickou normou.
(3) Každý schodišťový stupeň v jednom schodišťovom ramene musí mať rovnakú výšku. V jednom
schodišťovom ramene môže byť najviac 16 schodišťových stupňov. Pomocné schodište môže mať najviac 18
schodišťových stupňov.
(4) Sklon schodišťových ramien hlavného schodišťa nesmie byť väčší ako 35°, v bytovom dome bez výťahu
nesmie byť väčší ako 33°.
Schodište vnútri bytu s konštrukčnou výškou menšou ako 3 000 mm a schodište do podzemného podlažia
môže mať sklon schodišťových ramien najviac 41°.
(5) Najväčší sklon rampy určenej na verejné užívanie je daný slovenskou technickou normou.
(6) Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 100 mm. Najmenšia dovolená
podchôdzná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm.
(7) Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších
schodíšť je daný slovenskou technickou normou.
(8) Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s
výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia
byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť
vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm.
(9) Priestory schodišťa musia byť osvetlené a vetrané.

 

§ 28
Zábradlie

 

(1) Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb,
sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu
pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.
(2) Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými
normami, v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý
konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou.
(3) Zábradlie sa nemusí zriadiť, a) ak by bránilo základnej prevádzke, na ktorú je plocha určená, b) pri hĺbke
voľného priestoru najviac 3 m, ak je na voľnom okraji pochôdznej plochy s bežnou alebo nízkou prevádzkou
vytvorený nepochôdzny bezpečnostný pás široký najmenej 1 500 mm, ktorý je zreteľne vymedzený.
(4) Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je: a) základná – 1 000 mm vo všetkých prípadoch,
keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška, b) znížená – 900 mm, ak je hĺbka voľného
priestoru najviac 3 m, c) zvýšená – 1 100 mm, ak 1. hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12 m, 2. pochôdzna
plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju sklonom väčším ako 10 % alebo
stupňovito, bez ohľadu na hĺbku voľného priestoru, ak nie je potrebné použiť zábradlie podľa písmena d), vo
voľnom priestore je ohrozenie látkami škodlivými zdraviu, d) zvláštna – 1 200 mm, ak je hĺbka voľného
priestoru väčšia ako 30 m.
(5) Pri schodišti, prípadne pri šikmej rampe so zrkadlom musí najmenšia dovolená výška zábradlia zodpovedať
slovenským technickým normám.
(6) V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so
stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť
širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom.
(7) Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť
ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou.
(8) Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy musí sa zabezpečiť madlom umiestneným vo výške najmenej
900 mm a najviac 1 200 mm. Pri stavbe určenej na pobyt detí do šiestich rokov sa navyše musí umiestniť
madlo vo výške najmenej 400 mm a najviac 500 mm a do dvanástich rokov vo výške najmenej 600 mm a
najviac 700 mm. Držadlo zábradlia nesmie mať ostré hrany ani výstupy.

 

§ 29
Balkón, lodžia, arkier a lávka

 

(1) Nosná konštrukcia balkóna, lodţie a arkiera sa navrhuje tak, aby bol eliminovaný nepriaznivý účinok
tepelného mosta.
(2) Balkón, lodžia a arkier nesmú svojím umiestnením znižovať funkčnosť a ohrozovať prevádzku verejného
priestoru. Výška umiestnenia ich spodného obrysu nad chodníkom musí byť najmenej 3 000 mm a nad cestou
najmenej 4 500 mm.
(3) Balkón a lodžia sa musia zabezpečiť zábradlím s výškou 900 mm až 1 200 mm podľa hĺbky voľného
priestoru. Zábradlie v zariadení pre deti a v bytovom dome musí byť plné, s tabuľovou výplňou alebo so
stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom
dome a 80 mm v zariadení pre deti.
(4) Lávka sa musí technicky riešiť tak, aby zodpovedala počtu osôb, ktoré budú po nej prechádzať alebo na nej
pracovať. Povrch lávky nesmie byť šmykľavý. Aj povrch oceľového roštu musí mať rozmer oka podľa
slovenskej technickej normy.
(5) Balkón a lodžia musia byť odvodnené tak, aby neznehodnocovali žiadnu inú časť stavby. Ak majú
pôdorysnú plochu väčšiu ako 5 m2, musia byť odvodnené do dažďového odpadového potrubia

Leave a Reply

01.