Loading 0
Moderné ploty, brány, bytové a záhradné doplnky.
Zdieľať

Moderný
plot v
Nižnej Voli

Model 004

Rolovať dole

Model 004

Moderný plot Nižná Voľa

532/2002 Z.z. VYHLÁŠKA MŽP SR

1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné
prostredie, b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na
oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú
komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a
rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu musí byť oplotený, ak to vyžaduje
bezpečnosť osôb a poriadok. Viac…

Info
Cenové ponuky
Cenovú ponuku vyhotovujeme len na základe vlastného zamerania na stavbe. Nevieme vypočítať cenu výrobku vopred a to ani predbežnú. Ceny materiálov, energií a dopravy sa v posledných mesiacoch dramaticky menia. Nežiadajte nás preto ani o približný cenový odhad. Ak nemôžeme vykonať zameranie sami, z časových, alebo iných relevantných dôvodov, vyžiadame si od zákazníka rozmery a fotografie z miesta, kde sa má umiestniť výrobok.
Výroba a montáž
Samotná výroba je vždy ovplyvnená viacerými aspektmi. Materiál, protikorózna úprava a lakovanie. Všetky tieto služby si objednávame u externých dodávateľov. Dodací termín je vždy individuálne dohodnutý so zákazníkom. Minimálny dodací termín je momentálne 5 mesiacov.
Viac modelov